دانشجویانی که کد ملی آنها با صفر شروع می شود از وارد کردن عدد صفر در بخش کد ملی خودداری نمایند
کد ملی تعدادی از دانشجویان در سامانه ثبت نشده، جهت ورود در هر دو بخش شماره دانشجویی را وارد کنید
در صورت عدم ورود به سامانه انتخابات شماره دانشجویی و کدملی خود را به شماره 09117582027 ارسال کنید

بستن